Manual do Usuário SONY VCL-HG0737C (Página 2 de 2)

Línguas: Português e mais 13
 • Alemão
 • Chinês
 • Coreano
 • Espanhol
 • Francês
 • Holandês
 • Inglês
 • Italiano
 • Jp
 • Russo
 • Sueco
 • Tcheco
 • Árabe
Páginas:2
No site você pode visualizar a versão completa do documento e baixá-lo em formato PDF.
Página 2 de 2
A
B
Denna Sony VCL-HG0737C/HG1737C vidvinkel-lins/telelins är avsedd att
användas med en Sony videokamera (härefter benämnd ”kamera”) vars
filterdiameter är 37 mm.
Linsen måste ha samma diameter som kamerafiltret för att kunna sättas på.
VARNING!
Titta inte direkt in i solen genom denna lins.
Det kan skada ögonen eller orsaka synförlust.
Att tänka på när du tar bort MC-skyddet
Du tar bort MC-skyddet genom att lägga en mjuk duk över skyddet och sedan
försiktigt skruva av det. (se illustration
B
).
Var försiktig så att du inte tappar linsen. Den kan skadas.
Ovarsam hantering kan leda till oväntade skador.
Innan linsen fästs
Ta först loss motljusskyddet med linslocket, MC-skyddet eller filtret och fäst
därefter linsen på kameran.
Anmärkningar gällande bruk
Bruk av filter när linsen är påsatt rekommenderas inte.
Ta av linsen vid transport.
Var noga med att inte utsätta linsen för mekaniska stötar då den sätts på.
Sätt alltid på linsskydden vid förvaring.
Linsen ska inte ligga på ett mycket fuktigt ställe en längre tid för att undvika att
mögel bildas.
Var försiktig när kameran ställs på ett bord eller annat plant underlag med
konvertern monterad. Beroende på vilken kameramodell som används, kan
själva kameran bli ostadig.
När linsen är monterad på vissa kameror, kan tyngden hos linsen göra det
omöjligt att hålla linsdelen stabil. Vi rekommenderar användning av ett stativ
eller att stödja linsdelen med vänster hand.
Fastän skärpan har förbättrats avsevärt jämfört med Sonys standardlinse, är
skärpan i kanterna något sämre än i mitten.
När kameran används med autofokusfunktionen, kan det hända att bilden inte
är i fokus beroende på vilken typ av kamera som används. Om detta skulle
inträffa, justera fokus manuellt.
När kamerans PROGRAM AE används, fungerar inte autofokus för en del
lägesval. Ställ i så fall in fokus manuellt.
Det går inte att ställa in fokus när fokusomkopplaren är inställd på
oändlighetsläget.
Håll inte i kameran endast i den påsatta linsen.
När vidvinkellinsen VCL-HG0737C används
När vidvinkellinsen används med en blixt, kan det hända att en del av skärmen
blir mörk i vidvinkelläget. Om detta skulle inträffa, justera zoomen tills effekten
försvinner.
När vidvinkellinsen används i teleläget, kan det hända att bilden inte är i fokus.
Om detta skulle inträffa, justera zoomen mot vidvinkelläget tills bilden är i
fokus.
När telelinsen VCL-HG1737C används
• Använd det medföljande *skyddet mot linsöverstrålning om solreflexer skulle
kunna inträffa under filmning utomhus (Se illustration
A
).
*
Skyddet mot linsöverstrålning är specialgjort för VCL-HG1737C.
Medföljer endast VCL-HG1737C.
När telelinsen används i vidvinkelläget, blir ytterkanterna av skärmen mörka.
Justera zoomen tills effekten försvinner.
Begränsningar för användning
Beroende på vilken kamera som användas:
Den inbyggda blixten kan inte används. Stäng av blixten före användning.
Det går inte att använda funktioner som NightShot, NightShot plus, Hologram
AF, NightFraming och infraröd fjärrkontroll.
Kondensation
Om linsen tas in i värmen direkt från kylan, kan kondensation bildas på linsen. För
att undvika detta, kan linsen läggas i en plastpåse eller liknande. När
lufttemperaturen inuti påsen blir den samma som den omgivande temperaturen,
kan linsen tas ut.
Rengöring av linsen
Borsta av damm från linsens yta med en blåsborste eller mjuk borste.
Torka bort fingeravtryck eller andra slags fläckar med en mjuk trasa som fuktats
lätt med en mild diskmedelslösning. (Användning av rengöringssatsen KK-LC3
rekommenderas.)
Svenska
Esta objectiva de conversão grande angular/telefoto VCL-HG0737C/HG1737C da
Sony é destinada para ser utilizada com videocâmaras da Sony (referidas abaixo
como “câmara”) que possuem filtro de 37 mm de diâmetro.
A objectiva de conversão deverá possuir o mesmo diâmetro que o filtro da câmara
para poder ser acoplada.
ADVERTÊNCIA
Não olhe directamente o sol com esta objectiva.
Se o fizer, poderá lesar os olhos ou provocar a perda da visão.
Cuidados a ter quando desmontar o protector MC
Para retirar o protector montado na objectiva de conversão etc., coloque um pano
macio sobre o protector MC e desenrosque-o lentamente. (Veja a ilustração
B
.)
Para evitar ferimentos, tenha cuidado para não deixar cair a objectiva.
A falta de cuidado no seu manuseamento pode provocar lesões.
Antes de acoplar a objectiva de conversão
Primeiro remova o pára-sol de objectiva junto com a tampa, o protector MC ou o
filtro e, então, acople a objectiva na câmara.
Notas acerca da utilização
Não recomendamos o uso de um filtro quando houver uma objectiva de
conversão acoplada.
Remova a objectiva de conversão quando for transportá-la.
Durante a colocação da objectiva, tome cuidado para não sujeitá-la a choques
mecânicos.
Coloque as tampas nas objectivas sempre que for guardá-las.
Para evitar a formação de bolor, não deixe a objectiva num local muito húmido
durante um período prolongado.
Tome cuidado quando for colocar a câmara sobre uma mesa ou qualquer outra
superfície plana com a objectiva de conversão instalada. Conforme o modelo da
câmara, o corpo da câmara pode apresentar instabilidade.
Quando se instala a objectiva de conversão em algumas câmaras, o peso da
objectiva pode dificultar a fixação da objectiva. Neste caso, recomendamos o uso
de um tripé ou apoiar a parte da objectiva com a mão esquerda.
Apesar do grande aperfeiçoamento que houve na resolução das objectivas
comparado com as resoluções das objectivas convencionais da Sony, a resolução
da área periférica da objectiva continua sendo um pouco inferior à resolução da
área central da objectiva.
Quando utilizar a câmara com a função de focagem automática, a imagem pode
ficar desfocada, dependendo do tipo da sua câmara. Caso isto ocorra, ajuste a
focagem manualmente.
Quando utilizar PROGRAM AE da câmara, a focagem automática não
funcionará em alguns modos. Neste caso, ajuste a focagem manualmente.
Não é possível efectuar a focagem quando o comutador de focagem estiver
ajustado no modo infinito.
Não segure a câmara somente pela objectiva acoplada.
Quando utilizar a objectiva de conversão grande angular VCL-HG0737C
Quando utilizar a objectiva de conversão grande angular com um flash, uma
parte do écran pode ficar escurecida na posição grande angular. Caso isto
ocorra, regule a posição do zoom até que o efeito desapareça.
Quando utilizar a objectiva de conversão grande angular numa posição telefoto,
a imagem pode ficar desfocada. Caso isto ocorra, ajuste o zoom em direcção à
posição grande angular até que a imagem fique focada.
Quando utilizar a objectiva de conversão telefoto VCL-HG1737C
Utilize o acessório de protecção contra luminosidade* fornecido, durante a
filmagem em exteriores (ar livre) quando ocorrer reflexos da luz solar. (Veja a
ilustração
A
.)
* A protecção contra luminosidade foi feita exclusivamente para a objectiva
VCL-HG1737C.
Fornecida somente com a objectiva VCL-HG1737C.
Quando utilizar a objectiva de conversão telefoto numa posição grande angular,
a área periférica do écran ficará escurecida. Caso isto ocorra, ajuste a posição do
zoom até que este efeito desapareça.
Restrições acerca da utilização
Dependendo da câmara:
Não se pode utilizar o flash incorporado. Cancele o flash antes de utilizar.
Não se pode utilizar funções, tais como, NightShot, NightShot plus, Hologram
AF, NightFraming e telecomando infravermelho.
Português
Condensação de humidade
Ao transportar a objectiva directamente de um local frio para um local quente,
poderá ocorrer condensação de humidade na objectiva. Para evitar que isto ocorra,
coloque a objectiva num saco plástico ou algo similar. Quando a temperatura do ar
contido no saco plástico atingir a temperatura ambiente, retire a objectiva do saco
plástico.
Limpeza da objectiva de conversão
Remova toda e qualquer sujidade da superfície da objectiva com uma escova
sopradora ou escova macia.
Limpe as impressões digitais ou outras manchas com um pano macio levemente
humedecido numa solução de detergente suave. (Recomendamos o uso do jogo de
limpeza KK-LC3.)
Questa lente di conversione tele/grandangolare Sony VCL-HG0737C/HG1737C è
stata realizzata per l’utilizzo a bordo di una videocamera Sony (d’ora in avanti
semplicemente definita “videocamera”) provvista di filtro di diametro da 37 mm.
Per poterla montare sulla videocamera, essa deve pertanto avere lo stesso diametro
del filtro.
ATTENZIONE
Non osservate il sole direttamente attraverso questa lente.
Ciò potrebbe infatti causare lesioni agli occhi o la perdita della vista.
Cautela durante la rimozione della protezione MC
Per rimuovere la protezione MC applicata all’obiettivo di conversione copritela con
un panno morbido e quindi svitatela delicatamente. (Vedere l’illustrazione
B
.)
Fate attenzione a non ferirsi lasciando cadere la lente.
La mancanza di cautela potrebbe causare lesioni alla persona.
Italiano
Prima di applicare la lente di conversione
Innanzitutto rimuovete il paraluce ed il copriobiettivo, la protezione MC o il filtro e
quindi applicate l’obiettivo di conversione alla videocamera.
Note riguardanti l’impiego
Non si raccomanda l’utilizzo di un filtro mentre la lente di conversione è
installata sulla videocamera.
Quando trasportate la videocamera mantenete la lente di conversione
deinstallata.
Durante l’installazione fate attenzione a non sottoporre ad urti la lente.
Durante la conservazione mantenete sempre applicato il cappuccio alla lente.
Per prevenire la formazione di muffa evitate di conservare a lungo la lente in
luoghi molto umidi.
Prestate attenzione quando appoggiate la videocamera su un tavolo od una
superficie piatta mentre è installata la lente di conversione. A seconda del
modello di videocamera, infatti, essa potrebbe assumere una posizione instabile.
Su alcune videocamere potrebbe risultare difficoltoso fissare in posizione la
lente di conversione a causa del proprio peso. Si raccomandiamo pertanto di
utilizzare un treppiede oppure di sostenere la parte della lente con la mano
sinistra.
Sebbene la risoluzione sia stata considerevolmente aumentata rispetto alle lenti
di conversione standard di Sony, la risoluzione periferica è lievemente inferiore
rispetto a quella centrale.
Durante l’utilizzo della videocamera con la funzione di messa a fuoco
automatica, dipendentemente dal modello della videocamera stessa l’immagine
potrebbe apparire sfocata. In tal caso si consiglia di regolare la messa a fuoco
manualmente.
In alcune modalità la messa a fuoco automatica non funziona quando si imposta
la videocamera su PROGRAM AE. In tal caso è necessario regolare la messa a
fuoco manualmente.
Non è possibile mettere a fuoco quando il selettore di messa a fuoco si trova su
infinito.
Quando è installata, non afferrate la videocamera unicamente per la lente.
Impiego della lente di conversione grandangolare VCL-HG0737C
Durante l’utilizzo della lente di conversione grandangolare con il flash, nella
posizione grandangolare una parte dell’immagine potrebbe apparire scura. In
tal caso si consiglia di regolare lo zoom sino a quando l’effetto scompare.
Durante l’utilizzo della lente di conversione grandangolare alla massima
posizione tele, l’immagine potrebbe apparire sfocata. In tal caso si consiglia di
regolare lo zoom verso la posizione grandangolare sino a quando l’immagine
appare a fuoco.
Impiego della lente di conversione tele VCL-HG1737C
Durante le riprese all’esterno, in presenza di riflessi solari si consiglia di
utilizzare il *paraluce antibagliore fornito in dotazione. (Vedere l’illustrazione
A
.)
*
Il paraluce antibagliore è stato esclusivamente concepito per la VCL-HG1737C.
Esso viene quindi fornito esclusivamente con la VCL-HG1737C.
Quando si impiega la lente di conversione tele in posizione grandangolare, le
aree periferiche dell’immagine di scuriscono. In tal caso regolate lo zoom sino
allo scomparire dell’effetto.
Limitazioni d’impiego
A seconda del tipo di videocamera:
Non è possibile utilizzare il flash incorporato. Prima dell’impiego della
videocamera la funzione flash deve pertanto essere disabilitata.
Non è possibile utilizzare funzioni quali NightShot, NightShot plus, Hologram
AF, NightFraming e telecomando all’infrarosso.
Condensa
Spostandola repentinamente da un luogo freddo ad uno caldo, sulla lente potrebbe
formarsi della condensa. Per evitare questo fenomeno collocate la lente in un
sacchetto di plastica o in un corpo analogo. Essa potrà quindi essere estratta una
volta che la temperatura dell’aria all’interno del sacchetto ha raggiunto la nuova
temperatura ambiente.
Pulizia della lente di conversione
Per rimuovere dalla superficie della lente qualsiasi traccia di polvere, fate utilizzo
di un soffiatore a pennello o di un pennello morbido.
Per rimuovere le impronte digitali od altre macchie impiegate un panno morbido
lievemente inumidito con una soluzione detergente blanda. (Si raccomanda
l’utilizzo del kit di pulizia KK-LC3.)
Fästa linsen
Applicazione dell’obiettivo
Montar a objectiva
Прикрепление объектива
取下時
取下时
렌° 장±
Русский
Широкоугольно/телеконверсионный объектив
VCL-HG0737С/HG1737С
фирмы Sony предназначается для использования вместе с видеокамерой-
рекордером фирмы Sony (далее по тексту: Видеокамера) со светофильтром
диаметром в 37 мм.
Настоящий конверсионный объектив должен иметь диаметр, одинаковый с
диаметром светофильтра, подключаемого к видеокамере.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не смотрите на солнце через этот объектив.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению глаза или
потере зрения.
Mepы пpeдоcтоpожноcти пpи отcоeдинeнии
зaщитной нacaдки
Чтобы cнять зaщитнyю нacaдкy, пpикpeплeннyю к объeктивy, и т.д.,
обepнитe ee мягкой ткaнью и оcтоpожно отвepнитe. (Cм. pиcyнок
B
)
Bо избeжaниe повpeждeний cтapaйтecь нe ypонить объeктив.
Heбpeжноe обpaщeниe можeт пpивecти к повpeждeнию.
Перед установкой конверсионного объектива
Сначала удалите светозащитную бленду с крышкой объектива, зaщитной
нacaдкой или светофильтром, и затем установите конверсионный объектив
на видеокамеру.
Примечания по пользованию
При установке конверсионного объектива не рекомендуется применить
светофильтр.
При транспортировке снимите конверсионный объектив.
При установке объектива надо соблюдать осторожность, чтобы не
подвергнуть его механическому удару.
При хранении обязательно надевайте крышки на объектив.
Не оставляйте объектив в месте повышенной влажности длительное
время во избежание покрытия его плесенью.
Надо соблюдать осторожность при постановке видеокамеры, оснащенной
конверсионным объективом, на стол или другую плоскую поверхность.
Некоторые видеокамеры могут стоять нестабильно.
Когда конверсионный объектив установлен на некоторые видеокамеры,
по причине веса объектива невозможно фиксировать часть объектива на
место. Рекомендуется применить треногу или поддерживать часть
объектива левой рукой.
Хотя разрешающая способность этого объектива в значительной степени
улучшена по сравнению со стандартным типом фирмы Sony, разрещение
периферийной зоны несколько снижается в сравнении с центральной
зоной.
При использовании видеокамеры с функцией автоматической
фокусировки, может происходить смещение фокуса снимаемого
изображения в зависимости от модели видеокамеры. При возникновении
такого явления отрегулируйте фокус вручную.
При использовании функции PROGRAM AE видеокамеры
автофокусирование не осуществляется на некоторых моделях.
Отрегулируйте фокус вручную в этом случае.
Невозможно фокусировать при установке переключателя фокуса на
режим безбрежности.
Не следует держать видеокамеру, захватывая только за прикрепленный
объектив.
При пользовании конверсионным широкоугольником VCL-HG0737С
При пользовании конверсионным широкоугольником вместе с лампой-
вспышкой, часть экрана может быть затемнена в широкоугольном
режиме. При возникновении такого явления отрегулируйте трансфокацию
до исчезновения этого эффекта.
При пользовании конверсионным широкоугольником в положении
“телефото”, может происходить смещение фокуса снимаемого
изображения. При возникновении такого явления отрегулируйте
трансфокацию в положение широкоугольного режима до точного
фокусирования изображения.
При пользовании конверсионным телеобъективом VCL-HG1737С
Применяйте поставляемую фирмой *противоблинковую бленду в том
случае, когда отражение солнечных лучей может возникать при съемке
на открытом воздухе. (Cм. pиcyнок
A
)
* Противоблинковая бленда выпускается применительно к объективу
VCL-HG1737С.
Бленда поставляется исключительно с объективом VCL-HG1737С.
При пользовании конверсионным телеобъективом в положении
широкоугольника периферийная зона экрана может быть затемнена.
Отрегулируйте трансфокацию до исчезания данного эффекта.
Ограничения по пользованию
В зависимости от видеокамеры:
Нельзя использовать встроенную лампу-вспышку. Отключите лампу-
вспышку перед пользованием.
Нельзя использовать функции, такие как NightShot, NightShot plus,
Hologram AF, NightFraming и инфракрасное дистанционное управление.
Конденсация влаги
Если объектив перенесен из холодного места в теплое, то на объективе
может произойти конденсация влаги. Во избежание этого поместите
объектив в пластиковый пакет или т.п. Когда температура воздуха внутри
пакета достигнет температуры окружающего воздуха, извлеките объектив.
Чистка конверсионного объектива
Очистите поверхность объектива от пыли при помощи груши с щеткой или
мягкой щетки. Сотрите отпечатки пальцев или другие пятна с помощью
мягкой ткани, слегка смоченной слабым раствором моющего средства.
(Рекомендуется использовать комплект для чистки KK-LC3.)
Sony VCL-HG0737C/HG1737C廣角/望遠鏡頭設計用於具有37mm直徑濾光鏡的Sony攝
影機(以下簡稱“攝影機”)。
該轉換鏡頭與所要安裝的攝影機濾光鏡必須具有相同的直徑。
警告
請勿透過鏡頭直視太陽。
否則可能會傷害眼睛或造成視力喪失。
拆 MC 保護器須注意
要拆下裝在轉換鏡頭等部件上的MC保護器時,請使用一塊軟布蓋在MC保護器上,然
後慢慢把它旋鬆。(參看圖
B
小心不要摔落鏡頭,以免受傷。
操作不仔細可能導致意外受傷。
安裝轉換鏡頭之前
請先將鏡頭罩連鏡頭蓋、MC保護器或濾光鏡一起取下,然後再將轉換鏡頭安裝到攝影
機上。
使用須知
如果安裝了轉換鏡頭,則不推薦使用濾光鏡。
運輸時請取下轉換鏡頭。
中文(繁)
安裝鏡頭時,小心不要使其受到機械性衝擊。
存放時請一定蓋好鏡頭罩。
請勿將鏡頭長期存放在潮濕的地方以免發霉。
將裝有轉換鏡頭的攝影機放到桌面上或其他平面上時,請一定小心。根據型號的不
同,某些攝影機不能平穩放置。
將轉換鏡頭安裝到某些攝影機上時,鏡頭的重量可能造成鏡頭部分無法固定在正確
位置。建議使用三腳架或用左手支撐鏡頭部分。
儘管與 Sony 標準轉換鏡頭相比,本轉換鏡頭的分辨率已經大大提高,但邊緣的分
辨率仍稍低於中央的分辨率。
當使用具有自動聚焦功能的攝影機時,可能由於攝影機類型的原因而導致圖像無法
聚焦。此時,請手動調節聚焦。
使用攝影機的PROGRAM AE 功能時,自動聚焦功能在某些模式下無法使用。在這種
情況下請手動調節聚焦。
將聚焦開關設定為無限遠模式時,不能聚焦。
拿起攝影機時,請不要只抓握安裝在上面的鏡頭。
使用 VCL-HG0737C 廣角鏡頭時
當在廣角位置配合使用廣角鏡頭和閃光燈時,部分畫面可能會變暗。此時,請調節
變焦位置,直至影響消失。
在遠攝位置使用廣角鏡頭時,圖像可能無法聚焦。此時,請調節變焦至廣角位置,
直至圖像聚焦。
使用 VCL-HG1737C 望遠鏡頭時
在室外拍攝時,如果發生陽光反射現象,可使用隨附的
*
防反射光斑遮罩。(參看
A
* 防反射光斑遮罩專為 VCL-HG1737C 而製造。
僅 VCL-HG1737C 附帶。
在廣角位置使用望遠鏡頭時,畫面的邊緣部分變暗。請調節變焦位置直到影響
消失。
使用上的限制
取決於攝影機︰
不能使用內置閃光燈。使用前請取消閃光燈模式。
不能使用某些功能,如 NightShot 功能、 NightShot plus 功能、 Hologram AF 功
能、 NightFraming 功能或紅外遙控功能等。
濕氣凝結
如果直接將鏡頭從寒冷處帶到溫暖處,濕氣可能會凝結在鏡頭上。要避免濕氣凝結,
請將鏡頭放入塑料袋或類似的物品中。當袋內的空氣溫度達到周圍環境的溫度時,再
將鏡頭取出。
清潔轉換鏡頭
用吹氣刷或軟刷拂去鏡頭表面的灰塵。請將軟布在柔性的清潔劑溶液中略微蘸濕,然
後用它擦淨鏡頭上的指印或其他污漬。(建議使用 KK-LC3 清潔工具包。)
中文(简)
Sony!VCL.HG1848C0HG2848C 广角 0 增距镜设计用于具有 48mm 直径滤光镜的
Sony 摄像机(以下简称“摄像机”)。
该转换镜头与所要安装的摄像机滤光镜必须具有相同的直径。
警告
请勿透过镜头直视太阳。
否则可能会伤害眼睛或造成视力丧失。
拆 MC 保护器必须注意
要拆下装在转换镜头等部件上的 MC 保护器时,请使用一块软布盖在 MC 保护器上,
然后慢慢把它旋松。(参见图
B
小心不要摔落镜头,以免受伤。
操作不仔细可能导致意外受伤。
安装转换镜头之前
请先将镜头罩连镜头盖、MC保护器或滤光镜一起取下,然后再将转换镜头安装到摄
像机上。
使用须知
如果安装了转换镜头,则不推荐使用滤光镜。
运输时请取下转换镜头。
安装镜头时,小心不要使其受到机械性冲击。
存放时请一定盖好镜头盖。
请勿将镜头长期存放在潮湿的地方以免发霉。
将装有转换镜头的摄像机放到桌面上或其它平面上时,请一定小心。根据型号的不
同,某些摄像机不能平稳放置。
将转换镜头安装到某些摄像机上时,镜头的重量可能造成镜头部分无法固定在正确
位置。建议使用三脚架或用左手支撑镜头部分。
尽管与Sony标准转换镜头相比,本转换镜头的分辨率已经大大提高,但边缘的分
辨率仍稍低于中央的分辨率。
当使用具有自动聚焦功能的摄像机时,可能由于摄像机类型的原因而导致图像无法
聚焦。此时,请手动调节聚焦。
使用摄像机的 PROGRAM!AE 功能时,自动聚焦功能在某些模式下无法使用。在
这种情况下请手动调节聚焦。
将聚焦开关设定为无限远模式时,不能聚焦。
拿起摄像机时,请不要只抓握安装在上面的镜头。
使用 VCL.HG1848C 广角镜时
当在广角位置配合使用广角镜和闪光灯时,部分画面可能会变暗。此时,请调节变
焦位置,直至影响消失。
在远摄位置使用广角镜时,图像可能无法聚焦。此时,请调节变焦至广角位置,直
至图像聚焦。
使用 VCL.HG2848C 增距镜时
在室外拍摄时,如果发生阳光反射现象,可使用随附的
*
防反射光斑遮罩。(参见图
A
+ 防反射光斑遮罩专为 VCL.HG2848C 而制造。
仅 VCL.HG2848C 附带。
在广角位置使用增距镜时,画面的边缘部分变暗。请调节变焦位置直到影响
消失。
使用上的限制
取决于摄像机:
不能使用内置闪光灯。使用前请取消闪光灯模式。
不能使用某些功能,如 NightShot 功能、NightShot!plus 功能、Hologram!AF
功能、NightFraming 功能或红外遥控功能等。
结露
如果直接将镜头从寒冷处带到温暖处,湿气可能会凝结在镜头上。要避免结露,请将
镜头放入塑料袋或类似的物品中。当袋内的空气温度达到周围环境的温度时,再将镜
头取出。
清洁转换镜头
用吹气刷或软刷拂去镜头表面的灰尘。请将软布在柔性的清洁剂溶液中略微蘸湿,然
后用它擦净镜头上的指印或其它污渍。(建议使用 KK.LC4 清洁工具包。)
한국어
본 Sony 력CL-함G0직3직C/함G1직3직C 와이드/텔레 컨버전 렌°는 필터 졠²이 3직
mm인
Sony 비디٤ 카메라 레코더(이하
카메라
라 २)용입니다.
컨버전 렌°는 장±하³ 싶은 카메라 필터와 졠²이 같아إ ३니다.
경고
렌°를 통해서 졠젋 태양을 보졟 마ֲ시٤.
눈을 다치거´ 시Ͷ이 ۼ하될 염͵가 있습니다.
MC 프로텍터 °리 시 주의 사항
컨버전 렌°에 장±된 MC 프΂ࢰ터를 분리하͵면 MC 프΂ࢰ터를 부드러운 µ으΂ 덮은
다음 돌͵서 분리하ֲ시٤.(¶림
B
·¸)
렌°를 떨어뜨͵ 다치졟 않도΃ ¹의하ֲ시٤.
취º 시 부¹의하면 부상을 입을 수 있습니다.
컨±전 렌즈를 장착하기 전에
우선 렌° ࠲이´ MC 프΂ࢰ터 또는 필터와 २» 렌° 후드를 분리한 후 컨버전 렌°를 ࠱
코더에 장±३니다.
사용상의 주의
컨버전 렌°를 장±하³ 있을 때에는 필터를 사용하졟 마실 것을 ¼장३니다.
운반 ½에는 컨버전 렌°를 분리하여 ¹ֲ시٤.
렌°를 장±할 때에는 충격을 ¹졟 않도΃ ¹의하ֲ시٤.
렌°를 보¾할 때에는 반드시 렌° ࠲을 장±하여 ¹ֲ시٤.
렌°는 습도가 Ȱ은 장՜에서는 ¿팡이가 필 염͵가 있으므΂ 장À간 보¾하졟 마ֲ시٤.
컨버전 렌°를 장±한 카메라를 ࢯ이블 등의 평평한 면에 ȱ을 때에는 ¹의하ֲ시٤. 카
메라 모델에 따라서는 본Á가 불안Â해졟는 ²우가 있습니다.
컨버전 렌°를 장±하면 일부 카메라에서는 렌°의 무게΂ 렌° 부분이 ՜Â의 위치에 ³
Â할 수 없는 ²우가 있습니다. 삼각대를 사용하거´ 왼손으΂ 렌° 부분을 받치³ 사용
하실 것을 ¼장३니다.
해상도는 Sony의 표Ã 컨버전 렌°에 비하여 대폭 향상되었졟만 ¹위의 해상도는 ½ֱ
보다 ئ간 Ä습니다.
카메라의 ۜ동 Å젊 À능을 사용하면 카메라의 Æ류에 따라서는 이미졟의 Å젊이 흐͵졟
는 ²우가 있습니다. ¶런 ²우에는 수동으΂ Å젊을 ϔÇ어 ¹ֲ시٤.
카메라의 PROGRAM A옥를 사용할 때에는 ۜ동 Å젊이 È동하졟 않는 모드가 있습니
다. ¶런 ²우에는 수동으΂ Å젊을 ϔÇ어 ¹ֲ시٤.
Å젊 스위치가 무한원 모드΂ 설Â되어 있을 때에는 Å젊을 ϔÉ 수 없습니다.
장±한 렌°를 잡³ 카메라를 들어올리졟 마ֲ시٤.
VCL-HG0737C 와이드 컨±전 렌즈를 사용하는 경우
플래시와 २» 와이드 컨버전 렌°를 사용하면 Ê각 위치에서 화면의 일부분이 어두워졟
는 ²우가 있습니다. ¶런 ²우에는 이 현상이 없어Ë 때Ì졟 Í 위치를 ¸Â하여 ¹ֲ시
٤.
ϓ원 위치에서 와이드 컨버전 렌°를 사용하면 이미졟에 Å젊이 ϔ졟 않는 ²우가 있습
니다. ¶런 ²우에는 이미졟에 Å젊이 ϔ춰Ë 때Ì졟 Í을 Ê각 위치 방향으΂ ¸절하여
¹ֲ시٤.
VCL-HG1737C 텔레 컨±전 렌즈를 사용하는 경우
٥외에서 Î영 시 햇빛이 반사될 때에는 부՝된 액세서리
*
플레어 방졟 후드를 사용하여
¹ֲ시٤.(¶림
A
·¸)
*
플레어 방졟 후드는 력CL-함G1직3직C 전용입니다.
력CL-함G1직3직C에만 부՝되어 있습니다.
Ê각 위치에서 텔레 컨버전 렌°를 사용하면 화면 ¹위가 어두워졟는 ²우가 있습니다.
이 현상이 없어Ë 때Ì졟 Í 위치를 ¸Â하여 ¹ֲ시٤.
사용상의 제한
카메라에 의한 Ï한 사항
Ð장 플래시를 사용할 수 없습니다. 플래시를 해Ï한 후 사용하여 ¹ֲ시٤.
NightShot, NightShot plus, 함ologram AF, NightFraming, ۽외선 리모컨 등
의 À능은 사용할 수 없습니다.
결로 현상
온도가 Ä은 장՜에서 따뜻한 장՜΂ 렌°를 졠젋 이동하면 렌° 표면에 이슬이 맺히는 ²
우가 있습니다. ¶것을 방졟하͵면 렌°를 비닐 봉졟 등에 넣어 ¹ֲ시٤. 비닐 봉졟 안의
온도가 ¹위 온도가 되면 렌°를 ÑÐ ¹ֲ시٤.
컨±전 렌즈 청소하기
송풍 브러시´ 부드러운 솔΂ 렌° 표면의 먼졟를 털어 ¹ֲ시٤. 졟문 등이 묻었을 때에는
묽은 ½성 세Ï΂ 살Ò ۽신 부드러운 헝겊으΂ 닦아Ðֲ시٤.(클리닝 키트 KK-LC3를 사
용하실 것을 ¼장३니다.)
½¾¿»µ¶ À±Á¼
°±²³
ÃÄŶƽÇÈûµ¶ °ÈÉÊ´µ¶ ½¾¿Ë
Ì
ÍÎɾ ÏÐ ÑÒÓ ½Ô
Sony
°ÈÕÉÐ
VCL-HG0737C/HG1737C
¹ÖÐ
Ì
׸¹»´¾Øµ ½¹
ÙÚÐ ÛÐ
Ì
ÍÎɾ ܶÃÝ ÉÈ¿±Þµ¶ ¶Ã±Ð¸ß °
Sony
àÃŶ Ãáâ ãÉäÈ Í´µ¶å æç¶Ã±Ð¸ßè éê¸Á»Ô ѸÎÕë ¸ì±µí 긳Èî
Ì
ïð ÉÓ ¸ìµ ñ
òó
àÃÐ Ãáâ ôÞÎ ÉÓ °ÈÉÊ´µ¶ ½¾¿Ë Ãáâ ãÉäÈ ãë õÙÈ
Ì
òöÁ±ßü ÷´±¾ øÒµ¶ ù¼Ã±Ð¸ß ñ
²´µ¶
ò½¾¿»µ¶ ÑÒÓ ×úû ÏÐ éÃà¸ÁÐ ô¹³µ¶ üµ¶ Ãýþ¼ ÿ
òÃÖÁµ¶ 㶿ÄĀ ÍĀ õÁÚ´È åë ù±þ±Ë øāĂÈ ãë Ïäă °¹»µ¶ ¶ÒÓ °ÂÐ
·¸¹º» ¼½¾ ¿ÀÁ ¸ÃÄÅ
MC
½±â¶å Ąąþµ
MC
ßÃŶ
Ì
½±â¶å ĆÉĀ ½¹Ë¸Î ć¸¹â ½»áâ ÛĈ ,ĉµ¶ °ÈÉÊ´µ¶ ½¾¿Ë üºË ½Á
MC
ÞºÔ ÷âå
Ċ
äÞµ ċČÁÔ ¸ì
Ì
ò¸ì
ÍʱĈÉ´µ¶ °ä³µ¶ Ûč¶êî
B
æ
ò½¾¿»µ¶ Ď¸Ä¾í ď¿Ë üºË ĐÃđí ,ĒåÃÙÔ ½Ô¸ēĔ¶ øÕ¸Þ´µ
ûɼ ď¿Ë
Ì
ò·¸Ô¸ēí ĕå¿đ ÍĀ õÁÚ´È ãë Ïäă ¸ì»Ð °Ð¸»´µ¶ ÍĀ ĐÃĖ¶ Í
Æ´ÀÇÈɺ ·Ê˳ ̸ͲŠÆù
ÿåë ÷â
ė
Íâ¶Éµ¶ ,½¾¿»µ¶ ċ¸áĘ ÛÐ ½¾¿»µ¶ ½ºýÐ ĄąþÔ
MC
àÃŶ åë
Ì
¶Ã±Ð¸äµ¶ üµ¶ °ÈÉÊ´µ¶ ½¾¿Ë õ±ßÃ´Ô ÷â ÷ę ,ñ
òÉÈ¿±Þµ¶
¿ÎÏÐÈÊѺ ¿ÀÁ ÒÎÓÁÔÕ
àÃР׸¹»´¾ĚÔ üēÉÈ ÿ
Ì
°ÈÉě ½¾¿Ë À±Á¼ ¿þË ñ
.
ò°Äþ´µ¶ ¿þË °ÈÉÊ´µ¶ ½¾¿Ë ĄąþÔ ÷â
¸ì´±Á¼ ċ¸þęë ½±ä±Î¸ä±Å¶ ·¸Ð¿Öºµ ½¾¿»µ¶ ĜÈû¼ ď¿Ë üºË ĐÃđí
.
¸¹ĝ¶Õ
ė
òÏÈąĞ´µ¶ ¿þË ½¾¿»µ¶ üºË ½¾¿»µ¶ ½±áĘë ÛĈ
Éä¼ ÛþÅ ùµāå ½ºÈÉÝ ½±þÐÜ éô޵ õÝê ã¸äÐ ÍĀ ½¾¿»µ¸Ô ğÞ´ě ÿ
Ì
òÏÞ»µ¶ ã
Ïäă ò¸ì±ºË °ÈÉÊ´µ¶ ½¾¿Ë õ±ßü ¿»Ô ÃûĠ ČÚÁþÐ ñá¾ åë ½µå¸Ý üºË ¶Ã±Ð¸äµ¶ ÛĈå ¿þË ĐÃĖ¶ ďą´µí
¶ÃÄ´ÚÐ ãÉäÈ ÿë ¶Ã±Ð¸äµ¶ ÷Úġ
ė
¸»Á¼ ùµāå
ė
ò¶Ã±Ð¸äµ¶ °ÈÕÉÅ
öθäÐ ÍĀ ½¾¿»µ¶ ċąč À±Á¼ Ïä¹Å¶ Ã±Ę ÏÐ ãÉäÈ ¿ÄĀ ·¶Ã±Ð¸äµ¶ Ĝ»Ô üºË °ÈÉÊ´µ¶ ½¾¿Ë õ±ßü ¿þË
òĢÃÚ±µ¶ ģ¿È üºË ½¾¿»µ¶ ċąč Õ¸þ¾í åë °čêĤ¶ Íęúę °Ð¸đ ׸¹»´¾¸Ô ÍēÉÎ ò½¾¿»µ¶ ãÜå °»ÞÔ ùµāå
ÏÐ °ÈÉÊ´µ¶ ·¸¾¿»Ô ½Îê¸ÄÐ éñÁß éêÉÖÔ °±ºÊ´µ¶ ĥÚě Ħ öÎí ÏÐ ÷Ęõ¸Ô
Sony
°±ºÊ´µ¶ ãĚĀ ,½ÈÕ¸»µ¶
ú±ºâ °âë Íá±ħ¶
ė
òąßùºµ ùº¼ ÏÐ
¸»Á¼ øêĂÁµ¶ ą±ßôµ¶ Ĩê¸û éêÉÖµ¶ ãÉä¼ ¿â ,Íĝ¸Äº´µ¶ øêĂÁµ¶ ą±ßôµ¶ ½Þ±ĩå ׸¹»´¾¸Ô ¶Ã±Ð¸äµ¶ ׸¹»´¾í ¿þË
ė
¸Èå¿È øêĂÁµ¶ ą±ßôµ¶ ČÁÇÔ ÷â ,¶ÒÓ ĕ¿đ ¶ā¶ òùÈ¿µ ¶Ã±Ð¸äµ¶ ĄÉþµ
ė
ò
ĪÐÃÁŶ Íĝ¸Äº´µ¶ ÍĝÉǵ¶ ĜÈû´µ¶ ׸¹»´¾¶ ¿þË
PROGRAM AE
øêĂÁµ¶ ą±ßôµ¶ °¹»È ϺĀ ¶Ã±Ð¸äµ¶ ÍĀ
¸Èå¿È øêĂÁµ¶ ą±ßôµ¶ ČÁĈë òĄ¸ĈåĤ¶ Ĝ»Ô ÍĀ Íĝ¸Äº´µ¶
ė
ò½µ¸Ė¶ ùº¼ ÍĀ
ò½È¸ìÎ ÿ ¸Ð ÛĈå üºË øêĂÁµ¶ ą±ßôµ¶ Ē¸´ÞÐ ČÁĈ ¿þË øêĂÁµ¶ ą±ßôµ¶ ČÁĈ ùþäă ÿ
ßÃŶ ½¾¿»µ¶ ÏÐ ¶Ã±Ð¸äµ¶ ùÚī ÿ
Ì
òČÄĀ ¸ì±ºË ½Á
·Ö´²Ðɺ Æ´ÀÇÈɺ ·Ê˳ ¿ÎÏÐÈʺ Ëij
VCL-HG0737C
½Èå¶ąµ¶ ÛĈå ÍĀ ¸¹´»Ð ãÉäÈ ¿â ½à¸³µ¶ ÏÐ ċąč ãĚĀ ,ćúĀ ׸¹»´¾¸Ô ½ÇÈÃË °ÈÉě ½¾¿Ë ׸¹»´¾í ¿þË
òñęĬ´µ¶ ÍÞ´ĞÈ ã¶ üµ¶ ďåąµ¶ ÛĈÉÐ ČÁÇÔ ÷â ,¶ÒÓ ĕ¿đ ¶ā¶ ò½ÇÈûµ¶
ĕ¿đ ¶ā¶ òøêĂÁµ¶ ą±ßôµ¶ Ĩê¸û éêÉÖµ¶ ãÉä¼ ¿â ,õÈÃÄ´µ¶ ÛĈå ÍĀ ½ÇÈÃË °ÈÉě ½¾¿Ë ׸¹»´¾í ¿þË
¸ÈêĂÔ éêÉÖµ¶ ą±ßü ÷´È 㶠üµ¶ ½ÇÈûµ¶ ½Èå¶ąµ¶ ÛĈÉРѸĭ¸Ô ďåąµ¶ ČÁÇÔ ÷â ,¶ÒÓ
ė
ò
²×غ Æ´ÀÇÈɺ ·Ê˳ ¿ÎÏÐÈʺ Ëij
Ù
·±
VCL-HG1737C
ĪÓɵ¶ ÛþÐ ½ºýÐ ½±µ¸¹äµ¶ °¹»´¾í
*
ċ¸þęë ô¹³µ¶ ċÉǵ ·¸¾¸ä»Îí ĕå¿đ ׸¹´đí ģ¸þÓ ãÉäÈ ¸Ð¿þË ½ÄĀÃŶ
Ĩê¸Į¶ ÍĀ ÃÈÉÖ´µ¶
.
ÍʱĈÉ´µ¶ °ä³µ¶ Ûč¶êî
A
æ
*
¸Ö±Öû ½ËÉþÖÐ ĪÓɵ¶ ÛþÐ ½ºýÐ
ė
°ÈÕɹºµ
VCL-HG1737C
ò
°ÈÕÉŶ ÛÐ ČÄĀ ½ÄĀÃÐ
VCL-HG1737C
ò
ÃÄŶ °ÈÉÊ´µ¶ ½¾¿Ë ׸¹»´¾¶ ¿þË
Ì
ČÁĈë ò½¹ºýÐ ½à¸³µ¸Ô ½á±ħ¶ ½ÄáþŶ ñÁÖ¼ ¿ÄĀ ½ÇÈÃË ½Èå¶Ü ÛĈå ÍĀ ½Ô
òñęĬ´µ¶ ¶ÒÓ ÍÞ´ĞÈ ãë üµ¶ ďåąµ¶ ÛĈå
¿ÎÏÐÈÊѺ ÚÛ³ ÜÀ¸¹
¸»Á¼
ė
:ùÈ¿µ Í´µ¶ ¶Ã±Ð¸äºµ
¸þäį ͺû¶¿µ¶ ćúÞµ¶ ׸¹»´¾¶ ãÉäÈ ÿ ¿â
ė
ò׸¹»´¾ÿ¶ °Áâ ćúÞµ¶ ċ¸²µĚÔ ÷â ò
°ÂÐ İĝ¸ĩå ׸¹»´¾¶ ÏÐ Ïä¹´¼ ÿ ¿â
NightShot
åë
NightShot plus
åë
Hologram AF
åë
NightFraming
òċ¶Ã¹Ė¶ Àě ½»àĤ¸Ô ¿»Ô ÏË ÷äÊ´µ¶ åë
ÝÞÅ
Ù
·±À߲ɺ à
ÛĈ ,ùµā øÕ¸Þ´µ ò½¾¿»µ¶ üºË ½ÔÉÝê Ãìý¼ ¿ÄĀ éÃà¸ÁÐ ıĀ¶Õ ã¸äÐ üµ¶ Õê¸Ô ã¸äÐ ÏÐ ù´¾¿Ë ê¸Çđí Ħ ¶āí
éê¶ÃĖ¶ ½čêÕ ĢÉ´ÚÐ ô±äµ¶ °û¶Õ éê¶ÃĖ¶ ½čêÕ °Ö¼ ¸Ð¿þËå ò°ę¸į ċÍà åë ù±´¾úÔ ô±ß ÍĀ ½¾¿»µ¶
òô±äµ¶ ÏÐ ½¾¿»µ¶ ĨÃûë ,½á±ħ¶
Æ´ÀÇÈɺ ·Ê˳ à¸ÓÄÅ
ò½¾¿»µ¶ ñá¾ ÏË ê¸ÁĘ øë ݱýþ´µ ½¹Ë¸Î é¸àÃĀ åë ½ĞĀ¸Î é¸àÃĀ °¹»´¾í
ÝÃÐ ć¸¹â ½áâ °¹»´¾í
Ì
òĢÃûë ·¸ĞẼ åë ÛÔ¸ēë ·¸¹ÖÔ øë ½µ¶Üíå ñÚŠ׿´»Ð ݱýþ¼ ×ɺÊÐ ÏÐ °±ºÄÔ ½Á
Èî
IJ
ݱýþ´µ¶ ÷ÄÝ ×¸¹»´¾¸Ô üēÉ
KK-LC3
æò
Sample